logo 2

Všeobecné obchodné podmienky

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou

Obchodné meno: Bc. Ján Čigáš – Príbeh Rodu

Miesto podnikania: Kozmonautická 910/37, Čaňa 04414, Slovenská republika

Zapísané v registri:

Okresný úrad Košice-okolie, č. živnostenského registra: 830-24182

IČO: 55416373

DIČ: 1125180111

Bankový účet: SK54 0900 0000 0051 3730 5174

Predávajúci nie je platcom DPH

(ďalej aj „Predávajúci“) a každá osoba, ktorá je Kupujúcim tovaru alebo služieb ponúkaných Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho a ktorá vystupuje ako spotrebiteľ v zmysle ostatných ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov. o definícii spotrebiteľa, v rámci súčasnej slovenskej legislatívy SR, najmä zákonov: Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

1.1. Emailový kontakt na predávajúceho je:

E-mail: info@pribehrodu.sk

           1.1.1. Adresa na zasielanie dokladov, reklamácií, odstúpení od zmlúv a.i. je:

Bc. Ján Čigáš, Kozmonautická 910/37, Čaňa 04414, Slovenská republika

           1.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi, a predávajúcim.

         2. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická osoba), ktorá odoslala objednávku prostredníctvom elektronického objednávkového formulára prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, prípadne prostredníctvom iných prostriedkov komunikácie na diaľku.

          2.1. Spotrebiteľom je kupujúci, ktorý je fyzickou osobou a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

          2.2. Na zmluvné vzťahy (ako aj iné právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s Kupujúcimi vystupujúcimi ako právnické osoby, alebo ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

          2.3. Zmluvou uzavretou na diaľku sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov komunikácie na diaľku bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa. , najmä použitím webovej stránky alebo iných prostriedkov komunikácie na diaľku.

           3. Produkty (ďalej aj „Veci“) sú tovary alebo služby, ktoré sú určené na predaj a zároveň sú zverejnené v internetovom obchode Predávajúceho.

          4. Predávajúci je zároveň prevádzkovateľom elektronického systému, prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne www.pribehrodu.sk (ďalej aj „Internetový obchod“).

           5. Príslušným orgánom dohľadu nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

so sídlom v Košiciach pre Košický kraj

Vrátna 3, PO BOX A-35, 040 65 Košice 1

Katedra supervízie

tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

fax č. 055/622 46 95

emailom: ke@soi.sk

webový odkaz na podávanie návrhov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

6. Sťažnosti alebo podnety môže kupujúci adresovať aj priamo predávajúcemu na nižšie uvedenej adrese. Predávajúci zároveň odporúča kupujúcim adresovať sťažnosti a podnety (za účelom urýchlenia vybavenia) na e-mailovú adresu predávajúceho: info@pribehrodu.sk

Akúkoľvek sťažnosť alebo podnet posúdi a vybaví Predávajúci do 30 pracovných dní od jej prijatia. Predávajúci zároveň informuje kupujúceho o jeho vybavení rovnakým spôsobom, akým kupujúci doručil predávajúcemu reklamáciu alebo podnet.

           7. V zmysle §3, ods. 1 písm. n), zákona č. 102/2014 Z. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že neexistujú žiadne osobitné príslušné kódexy správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda alebo súbor pravidiel, ktoré definujú správanie predávajúceho. , ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným zvyklostiam alebo odvetviam podnikania, ak tieto neustanovuje zákon, alebo iné právne predpisy alebo opatrenia orgánu verejnej správy), ktoré predávajúci má sa zaviazali dodržiavať a o spôsobe, akým sa s nimi môže spotrebiteľ oboznámiť, prípadne získať ich znenie.

II. OBJEDNÁVKA PRODUKTU – UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

          1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho je odoslanie objednávky produktov kupujúcim prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, prípadne iných prostriedkov komunikácie na diaľku.

       2. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je uzavretá potvrdením objednávky kupujúceho, ktorá bola vytvorená kupujúcim v súlade s čl. II., bod 1 týchto VOP predávajúcemu, ktorý kupujúcemu zašle potvrdenie (elektronicky na kupujúcim zvolenú emailovú adresu kupujúceho) o prijatí objednávky.

Poznámka k bodu 1. a bodu 2. – Zmluva sa v týchto prípadoch uzatvára tak, že zákazník si vyberie tovar, ktorý si následne objedná, pričom za samotný návrh zmluvy sa považuje objednávka zákazníka. Keď predávajúci odošle zákazníkovi potvrdzujúci e-mail, zmluva je uzavretá.

          3. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká najmä splnením všetkých záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.

        3.1. Kúpnu zmluvu je možné ukončiť aj v iných prípadoch vymedzených právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä dohodou zmluvných strán a odstúpením od zmluvy zo strany spotrebiteľa.

         4. Predávajúci informuje kupujúceho, že v prípade objednania produktov kupujúcim je s objednávkou pre kupujúceho spojená povinnosť platby, a to formou platby, ktorú si kupujúci zvolil.

III. OBJEDNÁVKA PRODUKTU – UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

          1. Cena tovarov a služieb objednaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená pri každom tovare samostatne a je platná okamihom vytvorenia objednávky Kupujúcim.

          2. Základnou menou je euro (€).

        3. Kúpna cena tovaru alebo služby uvedená v internetovom obchode predávajúceho je celková cena tovaru alebo služby vrátane všetkých daní, pričom je zreteľne uvedená v internetovom obchode predávajúceho. Kúpna cena tovaru alebo služby nezahŕňa náklady na dopravu ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov. Predávajúci nie je platcom DPH.

           4. Formy dopravy a informácie o formách dopravy sú uvedené v čl. VII bod. 2 a nasl., týchto VOP.

           5. Spôsoby úhrady a informácie o spôsoboch úhrady sú uvedené v článku IV. bod 1 a nasl. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

SPÔSOBY PLATBY

Za tovar a služby v internetovom obchode predávajúceho môžete platiť nasledujúcimi spôsobmi:

          1. platba kartou – cena 0€

          2. prevodom na účet predávajúceho – cena 0€ 

DODÁVKA PRODUKTOV

         1. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar alebo službu najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy v súlade s čl. II bod 2 a nasl., týchto všeobecných obchodných podmienok. Obvyklá lehota Predávajúceho na odoslanie tovaru alebo služby je však 7 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy v súlade s čl. II bod 2 a nasl., týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade akýchkoľvek komplikácií bude zákazník kontaktovaný a informovaný o expedícii a dodacej lehote.

         1.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu produkty v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa k objednávke vzťahujú a inými dokladmi, ak existujú a sú pre dané produkty alebo služby typické.

         2. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke.

        3. Predávajúci dodá produkt kupujúcemu vlastnými prostriedkami (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (dopravné a doručovacie spoločnosti).

         4. Dodanie produktu je uskutočnené jeho prevzatím Kupujúcim (alebo Kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

        5. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je kupujúcemu ihneď dostupný a zvyšnú časť objednávky dodať dodatočne v lehote, ktorá je v súlade s dodacou lehotou podľa týchto VOP, avšak len za podmienky, že kupujúci nebude budú účtované akékoľvek dodatočné náklady, a to len v prípade, že s tým Kupujúci súhlasí.

PREVZATIE PRODUKTU

         1. Nebezpečenstvo škody na produkte a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kupujúceho až riadnym prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/poverenej tretej osoby.

          2. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom dodania a riadneho prevzatia tovaru alebo služby kupujúcim.

         2.1. Kupujúci má okrem iného právo neprevziať dodaný tovar od dopravcu, najmä ak ide o iný druh dodaného tovaru alebo v prípadoch /vyššie uvedený výpočet je len ilustratívny a tým nie sú dotknuté ostatné práva kupujúceho prevziať dodaný tovar/:

a) dodanie produktu/produktov, ktoré sú v rozpore s uzatvorenou kúpnou zmluvou

b) dodanie produktu/produktov, ktoré sú v poškodenom obale alebo,

c) dodanie produktu/produktov, ktoré sú bez príslušných dokladov.

           2.2. Ak je kupujúcemu dodaný produkt/produkty podľa písmena a) bodu 2.1 tohto článku, kupujúci má okrem iného právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec doručil v súlade s ust. dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve, a to buď výmenou produktu/produktov alebo ich opravou. Ak nie je takýto postup možný, má kupujúci právo požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

          3. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny objednávky od Kupujúceho za dodaný tovar.

VII. DOPRAVA – SPÔSOBY DOPRAVY PRODUKTOV A CENA ZA ICH DOPRAVU

         1. Náklady predávajúceho na dopravu nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu uvedenej na webovej stránke. Formy dopravy sú uvedené v čl. VII bod 2.1. a nasl., týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom ceny za uvedené formy dopravy sú uvedené v čl. VII bod 2.2. a nasl., týchto VOP.

FORMY DOPRAVY:

Slovenská pošta – služba balík na poštu alebo Slovenská pošta – služba balík na adresu

CENY ZA DOPRAVU:

          1. Cena za dopravu na Slovensko (slovenská pošta) – 4,90 €

VIII. ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO OD KÚPNEJ ZMLUVY BEZ UDANIE DÔVODU

         1. Spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak Predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písmeno h). Zákon č. 102/2014 Z.z. v platnom znení.

Ak Predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve na odstúpenie od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z.) je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní od:

a) prevzatie tovaru podľa čl. VIII, bod 1a. týchto VOP v prípade zmlúv, ktorých predmetom je predaj tovaru,

b) uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb resp.

c) uzatvorenie zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na fyzickom nosiči.

2. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak

a) tovar objednaný spotrebiteľom v jednej objednávke je dodaný oddelene, momentom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) dodáva tovar opakovane počas stanovenej doby, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

3. Ak Predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h), zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení až následne, najneskôr však do 12 mesiacov od začiatku plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa čl. VIII bod 1. týchto VOP lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

       3.1. Ak Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení alebo v dodatočnej lehote podľa čl. VIII bod 1.1 týchto VOP lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa ods. VIII bod 1. týchto VOP

        3.2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

       4. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).

      5. Ak chce spotrebiteľ využiť toto právo, je povinný odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť Predávajúcemu najneskôr v posledný deň určenej lehoty. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho, ktorou je:

Bc. Ján Čigáš, Kozmonautická 910/37, Čaňa 04414, Slovenská republika

Toto právo môže spotrebiteľ uplatniť aj v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Odstúpenie od zmluvy je možné vykonať aj prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na internetovej stránke predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj ústne, najmä jasne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúcim vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľovi odporúčame pri odstúpení od zmluvy uviesť číslo objednávky, dátum nákupu, druh tovaru, od ktorého odstupuje, meno a priezvisko, adresu a v niektorých prípadoch aj číslo účtu, na ktorý sa všetky platby uhradené predávajúcemu od odstúpenia od zmluvy mu budú vrátené, ak sa rozhodne, že platbu za tovar požaduje zaslať na číslo účtu, ktoré má uvedené. V opačnom prípade vráti Predávajúci spotrebiteľovi platbu za tovar rovnakým spôsobom, ktorý spotrebiteľ použil pri svojej platbe.

        7. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písmeno h). Zákon č. 102/2014 Z.z.

        8. Na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu môže spotrebiteľ využiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný na internetovej stránke predávajúceho.

       9. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z., znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil svoju povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). Zákon č.102/2014 Z.z.

        10. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. , vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 8 ods. 5. Zákon č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

        11. V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov., Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

        12. Spotrebiteľ v súlade s § 10 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z.z. v platnom znení je predávajúci oprávnený odmietnuť vrátenie tovaru nadobudnutého na základe zmluvy uzavretej počas alebo v súvislosti s predajnou akciou, kým predávajúci nevráti spotrebiteľovi zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar resp. služby.

        13. Zásielky zaslané na dobierku v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene alebo obdobnou formou bez uvedenia sumy na dobierku.

         14. Spotrebiteľ pri odstúpení od zmluvy znáša iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

         15. Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy nesmie mať za následok dodatočné náklady alebo iné povinnosti pre spotrebiteľa.

         16. Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na tovary a služby definované v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. z.z.

KONKRÉTNE

a) poskytovanie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, a ak bola služba plne poskytnutá,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, Predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonávanie neodkladných opráv alebo údržby, ktoré si spotrebiteľ od predávajúceho výslovne vyžiadal; to sa nevzťahuje na zmluvy o poskytovaní služieb a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na opravu alebo údržbu, ak boli uzatvorené počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovar neobjednal Vopred,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe zmluvy o predplatnom a predaja kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytovanie ubytovacích služieb za iným účelom ako bývanie, preprava tovaru, prenájom áut, poskytovanie stravovacích služieb alebo poskytovanie služieb súvisiacich s voľnočasovými aktivitami a podľa ktorého sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v rámci dohodnutý termín,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

1. V prípade odstúpenia od zmluvy je Predávajúci povinný vrátiť Spotrebiteľovi peňažné prostriedky rovnakou formou, akou ich od Spotrebiteľa prijal. Zmeniť formu vrátenia finančných prostriedkov Spotrebiteľovi je možné len na základe súhlasu Spotrebiteľa.

         2. V prípade odstúpenia od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa § 9 ods.1 zákona č. 102/2014. z.z. pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, pokiaľ predávajúci nenavrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

           3. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014. z.z. v platnom znení je spotrebiteľ povinný zaplatiť Predávajúcemu len cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne z celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnutú službu sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutej služby.

             4. Spotrebiteľ nie je povinný platiť za

a) služby poskytnuté počas lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak:

b) predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j), zákona č. 102/2014 Z.z. v platnom znení.

c) spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6, zákona č. 102/2014 Z.z. v platnom znení

d) úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na fyzickom nosiči, ak:

e) spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa § 4 ods. 8, zákona č. 102/2014 Z.z. v platnom znení

f) spotrebiteľ neprehlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo

g) predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v zmysle § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písmená

h) zákona č. 102/2014 Z.z. v platnom znení

           5. Predávajúci poučuje kupujúceho, že ak sa má na základe zmluvy o poskytnutí služby začať s poskytovaním služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak kupujúci požiada o poskytnutie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. lehota na odstúpenie od zmluvy:

a) Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy a

b) Predávajúci musí mať výslovný súhlas kupujúceho so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa bodu 19.1. článku VIII týchto všeobecných obchodných podmienok.

             6. Ak bol na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho tovar v čase uzavretia zmluvy dodaný spotrebiteľovi domov a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar zaslať späť na adresu: predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na vlastné náklady v lehote podľa §9 ods. 1 zákona č.102/2014. Z.z., v znení neskorších predpisov

ALTERNATÍVNE SPÔSOBY RIEŠENIA SPOROV

           V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má zákazník právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci odpovie na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkovi, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho sporu uznesenie podľa § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (kontakt nájdete TU) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. (zoznam je dostupný na http://www.mhsr.sk/, alebo priamo TU; zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže využiť platformu riešenia sporov online, ktorý je dostupný na internetovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo TU Všetky ďalšie informácie týkajúce sa alternatívneho riešenia sporov medzi predávajúcim a kupujúcim-spotrebiteľom z kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou nájdete na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk av zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

           1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením v internetovom obchode predávajúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok sa vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými a účinnými v čase uzavretia Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do okamihu jej uzavretia. ukončenie.

           2. Okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj osobitnými predpismi, najmä zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

        3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku a Zásad a pokynov o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu. Dokumenty – Reklamačný poriadok a Zásady a pokyny o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu sú zverejnené na doméne internetového obchodu predávajúceho.

           4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v internetovom obchode predávajúceho dňa 1.9.2022.

WWW.PRIBEHRODU.SK

Návrat hore